De organisatie achter TOPopleiders

TOPopleiders in de sport is een organisatie die zich richt op het ontwikkelen van opleiders, én ondersteunt bij het verder brengen van vraagstukken van bonden op het gebied van opleidingen en opleiders. Met een workshopaanbod, een zelfreflectiescan, adviestrajecten, een communityplatform en met maatwerk procesbegeleiding. Maar wie zijn dat nou eigenlijk, de mensen achter TOPopleiders? En hoe hebben zij de taken en verantwoordelijkheden verdeeld?

Het bestuur

Margot Kouwenberg was projectleider van de voorloper van de Stichting TOPopleiders in de sport. Hoe zat dat ook alweer? Margot vertelt: “Van 2017 tot 2020 leidde ik een programma vanuit de subsidie ‘Versterken sportbonden’ waarin we aan de slag zijn gegaan met het opzetten van een visie en een structuur om de opleidingsfunctie van bonden te versterken. Daarin werkten we met een projectteam met leden vanuit verschillende bonden. Ook Tineke en Jacqueline zaten daar in. Toen dat programma afliep hebben we een doorstart gemaakt naar een zelfstandige stichting.” Daarover heb je al kunnen lezen in het emagazine van december 2021. Het bestuur van die stichting wordt gevormd door Tineke Bosch (voorzitter), Jacqueline de Wit (penningmeester) en Margot Kouwenberg (secretaris). Zij vervullen deze functie vrijwillig voor zo’n 4 uur per week, naast hun functie in de sport. Omdat zij daarmee alledrie een dubbele pet op hebben is integriteit en de schijn van belangenverstrengeling regelmatig onderwerp van gesprek. Tineke: “Het kan natuurlijk niet zo zijn dat de twee petten met elkaar in aanraking komen. Daarom hanteren we ten eerste altijd een vier ogen-principe. Iedere verplichting die we aangaan, ieder contract dat wordt getekend, iedere factuur die er uit gaat en iedere betaling die we doen wordt door tenminste twee bestuursleden geaccordeerd. Daarbij is het zo dat wanneer dit een van de belangen van een bestuurslid raakt, het altijd de andere twee bestuursleden zijn die tekenen. Zo hebben we dat ook statutair vastgelegd.” Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de stichting.

Voor en door bonden

TOPopleiders werkt ‘voor en door bonden’. Maar wat betekent dat in de praktijk? Jacqueline: “Sinds medio 2021 zijn we een zelfstandige stichting. Zonder aandeelhouders, toezichthouders of geldschieters. We moeten onze begroting dus helemaal zelf regelen, en hebben in feite aan niemand verantwoording af te leggen. Wel hebben we in 2022 gebruik kunnen maken van een innovatiesubsidie vanuit NOC*NSF. Daarmee hebben we onze diensten kunnen doorontwikkelen, kleinere bonden kunnen helpen met procesbegeleiding en onze tarieven kunnen verlagen. Daarnaast betalen bonden voor de diensten die zij afnemen. Voor 2023 zijn we nog sterker afhankelijk van de deelnemende bonden. Daarnaast zijn we nog op zoek naar aanvullende subsidies om het aanbod nog aantrekkelijker en meer bereikbaar te maken voor bonden.” Tineke vult aan: “TOPopleiders in de sport is een stichting, dus zonder winstoogmerk. Maar TOPopleiders gaat verder, want het gaat niet alleen om geen winst maken, het gaat om het beter maken van de sport tegen zo laag mogelijke kosten. Hoe minder TOPopleiders zelf doet, hoe meer waarde er over blijft voor de sport. Daarom worden slimme combinaties gemaakt tussen bonden en vraagstukken, bouwen we aan herhaalbare oplossingen en zijn we continu scherp op de kosten (en dus ook de gemaakte uren van de ingehuurde professionals). Dat geldt voor iedereen die bij TOPopleiders betrokken is. We werken vanuit vertrouwen en dat betekent ook dat we van iedereen verwachten dat we het voor de sport doen. Daar selecteren we op.”
Frank Oeben heeft zich hard gemaakt voor de teamfilosofie. Hij licht dit toe: “TOPopleiders is te klein om een echte hiërarchie te hebben. We werken nauw samen en hebben allemaal verschillende, maar ook overlappende kwaliteiten. Het is dan ook onzin om te gaan pingpongen met taken als het sneller is deze zelf op te pakken. We zijn met z’n zessen allemaal professionals en alle teamleden zijn geselecteerd op hun mindset. Die kenmerkt zich door eigenaarschap en verantwoordelijkheid, met in het achterhoofd de visie en missie van TOPopleiders.”
Ook staat het in de planning om een gremium op te richten waarmee gereflecteerd kan worden. Margot: “Deze ‘integriteitscommissie’ zal ons uitdagen op onze kernwaarden. Een groep mensen uit de sport die ook ons als organisatie en als bestuur van goed naar beter helpt te ontwikkelen. We doen al ons best om zo transparant mogelijk te zijn via onze emagazines, maar ook wij blijven ons leven lang leren.”

Zo werken we samen van goed naar beter.

Heb je vragen of opmerkingen over bovenstaande? Help ons ontwikkelen! We komen graag in contact met je.

De organisatie

Voor het draaien van de organisatie heeft het bestuur van TOPopleiders drie zelfstandige professionals ingehuurd voor een aantal uren per week: Jessica Hoogland, Marleen van der Velden en Frank Oeben. Zij verdelen de taken onderling en functioneren als multidisciplinair team samen met de bestuursleden, maar grofweg kan de volgende verdeling gemaakt worden:

  • Jessica: planning en uitvoering workshops, social media (Instagram en Facebook), emagazines, backoffice, administratie
  • Marleen: planning en uitvoering workshops, ondersteuning bonden, Huddle, social media (LinkedIn), backoffice
  • Frank: procesbegeleiding, relatiemanagement bonden, business development

Procesbegeleiders

Voor het begeleiden van trajecten bij bonden worden verschillende professionals ingezet, afhankelijk van de vraag en het onderwerp. Frank heeft de eerste gesprekken met bonden vanuit zijn rol in de organisatie. Wanneer een procesbegeleider nodig is, wordt door het bestuur (in overleg met het team) een passende professional ingehuurd voor dat traject.

Workshopleiders

Ook voor 2023 hebben we weer een aantal mooie workshops gepland. Heb je de kalender al gezien? In 2022 kon je al aan 43 workshops deelnemen. Voor deze workshops zetten we workshopleiders in van binnen en buiten de sport. Het team selecteert op basis van input van de deelnemende bonden en de evaluaties van eerdere workshops telkens weer een mooie agenda samen. Qua verantwoordelijkheid is het ook hier het bestuur dat een overeenkomst aangaat met de betreffende workshopleider, voor de betreffende workshop.

Mentoren

Wanneer een opleider na het invullen van de zelfscan een adviestraject wil volgen, kan de opleider zelf een keuze maken uit de door TOPopleiders geselecteerde en opgeleide mentoren. Wanneer de opleider de keuze heeft gemaakt, regelt TOPopleiders de benodigde contracten en administratie, al dan niet via de bond. Mocht de opleider na het adviestraject een vervolgtraject aan willen gaan, kan dat direct met de mentor geregeld worden. Er zijn zes mentoren die klaar staan voor een adviestraject. Zij zijn op de hoogte van de werkwijze en met hen zijn contract- en prijsafspraken gemaakt voor het adviestraject. Op onze website stellen zij zich aan je voor.